Studentski radovi

Generacija 2016/17 Apstrakt Kada se govori o ratu i svim strahotama koje on donosi, to je gotovo uvek priča iz muške perspektive. Žene se najčešće pominju tek kao (pasivne) žrtve,…
Generacija 2016/17 Apstrakt Dok s jedne strane kritika koju je anarhizam uputio…
Generacija 2015/16 Apstrakt Rad predstavlja pregled različitih a srodnih teorijskih koncepata, apstrahovanih…
Generacija 2016/17 Apstrakt U ovom radu pokušaću da objasnim tezu o načinu…
Generacija 2016/17 Apstrakt Predmet rada biće markiranje i analiza stereotipizacije ženskih likova…
Generacija 2014/15 Apstrakt Ovaj je rad pokušaj da se, kroz kratak pregled…
1 2 3 4