Katalog izdanja CŽS

Izdavačka delatnost Centra za ženske studije u Beogradu je pre svega usmerena na objavljivanje knjiga i publikacija predavačica i predavača Centra, kao i na objavljivanje prevoda ključnih tekstova iz oblasti feminističke teorije, studija kulture i roda.

Centar izdaje ediciju Rod i kultura u okviru koje objavljuje prevode značajnih tekstova iz oblasti istraživanja roda i feminističke teorije. Ove radove odlikuje interdisciplinarni pristup, i ponovno promišljanje disciplinarnosti kao takve, kao i razmatranje političkih uslova i posledica ovih i ovakvih teorijskih pristupa. Osim te edicije, u okviru izdavačke delatnosti Centra do 2020. godine objavljivan je i časopis Genero.

Centar za ženske studije takođe objavljuje samostalno ili u saradnji sa drugim izdavačima studije, istraživanja i publikacije koje obuhvataju radove domaćih autorki iz oblasti feminističke teorije, dok je izbor prevoda prvenstveno usmeren ka klasičnim delima iz ove oblasti.